Vận tải

KẾ HOẠCH Kiểm tra sức khỏe lái xe kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm, 28/03/2014, 08:05 GMT+7


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1064 /KH-SGTVT

Tp HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra sức khỏe lái xe kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 


Thực hiện Chỉ thị 10/CT-BGTVT ngày 13/06/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ;

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-BGTVT ngày 28/08/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Thực hiện văn bản số 3462/UBND-ĐTMT ngày 09/7/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố, về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tại nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải;

Thực hiện văn bản số 2049/BGTVT-VT ngày 28/02/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc kiểm tra sức khỏe của lái xe, tăng cường quản lý bến xe ô tô khách và chấn chỉnh hoạt động kiểm định phương tiện. Trong đó, Sở GTVT các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế và các doanh nghiệp có liên quan tại địa phương đến hết ngày 30/4/2014 phải rà soát và thực hiện xong việc khám sức khỏe cho toàn bộ đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải, kiên quyết không để lái xe không đủ tiêu chuẩn sức khỏe điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải;

Thực hiện Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y Tế, về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

Sở Giao thông vận tải (Sở GTVT) ban hành kế hoạch kiểm tra sức khỏe lái xe kinh doanh vận tải bằng xe ô tô kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh,

I. Mục đích, yêu cầu:

Kiểm tra sức khỏe toàn bộ lái xe hoạt động kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể (sau đây gọi là doanh nghiệp vận tải) trên địa bàn thành phố đảm bảo đủ sức khỏe để lái xe kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Giúp doanh nghiệp vận tải không sử dụng lái xe không đảm bảo sức khỏe (theo Khoản 1 Điều 2 tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y Tế về việc Hướng dẫn khám sức khỏe), sử dụng chất ma túy tham gia hoạt động vận tải bằng ô tô;

Góp phần làm giảm tai nạn giao thông đường bộ do lái xe không đảm bảo sức khỏe, sử dụng chất ma túy và các chất kích thích gây nghiện khác (sau đây gọi là chất ma túy).

II. Đối tượng, nội dung kiểm tra sức khỏe lái xe

1. Đối tượng kiểm tra: tất cả các lái xe kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thuộc các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố.

2. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra sức khỏe của lái xe trong đó có kiểm tra chất ma túy.

III. Thời gian thực hiện:

1. Giai đoạn 1: Các doanh nghiệp vận tải rà soát số lượng lái xe thuộc doanh nghiệp đã được khám sức khỏe theo định kỳ còn giá trị (có ngày khám kể từ ngày 01/04/2013 trở về sau) tổng hợp báo cáo về Sở GTVT trước ngày 15/04/2014  theo phụ lục đính kèm. Báo cáo gửi bằng văn bản theo Font chữ Times New Roman và gửi qua hộp thư điện tử theo địa chỉ patruong.sgtvt@tphcm.gov.vn

2. Giai đoạn 2: Đối với các doanh nghiệp vận tải chưa tổ chức khám sức khỏe cho lái xe hoặc chưa khám hết cho số lượng lái xe của doanh nghiệp thì phải tổ chức khám sức khỏe cho đến trước ngày 30/4/2014. Sau khi khám sức khỏe doanh nghiệp vận tải tổng hợp kết quả gửi về Sở GTVT. Báo cáo gửi bằng văn bản theo Font chữ Times New Roman và gửi qua hộp thư điện tử theo địa chỉ patruong.sgtvt@tphcm.gov.vn

Sở GTVT phối hợp với Công an thành phố, Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra thực tế sức khỏe lái xe tại các bến xe, cảng, kho tàng và trên đường… trong đó có xét nghiệm chất ma túy trong người của lái xe theo kế hoạch phối hợp số 1083/KHPH-SGTVT-CATP-SYT ngày 11/12/2013.

IV. Địa điểm kiểm tra sức khỏe lái xe:

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải có thể tổ chức cho lái xe khám sức khỏe ở bất kỳ bệnh viện hoặc cơ sở y tế đủ tiêu chuẩn trên phạm vi toàn quốc.

- Về lâu dài, Sở GTVT sẽ phối hợp với Sở Y tế công bố các bệnh viện, các cơ sở y tế để thực hiện việc khám sức khỏe cho lái xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Sở GTVT

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố, các Hiệp hội vận tải trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền, phố biến đến các doanh nghiệp vận tải và các lái xe để triển khai thực hiện;

- Cung cấp danh sách doanh nghiệp vận tải, danh sách lái xe kiểm tra sức khỏe, chất ma túy đến Sở Y tế để hỗ trợ phối hợp thực hiện;

- Phối hợp với Sở Y tế để cung cấp các bệnh viện, các cơ sở y tế đủ tiêu chuẩn đến các Hiệp hội vận tải, các doanh nghiệp vận tải trên cơ sở đó lựa chọn nơi khám sức khỏe cho lái xe thuộc doanh nghiệp mình quản lý.

- Lập kế hoạch chi tiết việc kiểm tra sức khỏe của lái xe trên đường, tại các bến xe, bến cảng, … để phối hợp với Công an thành phố và Sở Y tế (trong đó giao Thanh tra Sở GTVT làm trưởng đoàn kiểm tra).

2. Đề nghị Sở Y tế:

- Chỉ đạo các bệnh viện, các cơ sở y tế đủ tiêu chuẩn tiếp nhận và bố trí riêng việc kiểm tra sức khỏe và chất ma túy cho lái xe theo danh sách Sở GTVT chuyển qua. Tổng hợp kết quả kiểm tra gửi về Sở GTVT bằng văn bản và gửi qua hộp thư điện tử theo địa chỉ patruong.sgtvt@tphcm.gov.vn

- Cung cấp danh sách các bệnh viện, cơ sở y tế đủ tiêu chuẩn kiểm tra sức khỏe, chất ma túy cho Sở GTVT để thông báo đến các doanh nghiệp vận tải để lựa chọn và khám sức khỏe.

- Cử nhân sự tham gia đoàn kiểm tra sức khỏe lái xe trên đường.

- Thông báo chi phí kiểm tra sức khỏe, chất ma túy.

3. Công an thành phố:

Cử nhân sự tham gia đoàn kiểm tra sức khỏe của lái xe trên đường.

4. Các Hiệp hội vận tải trên địa bàn thành phố:

Tổ chức phổ biến đến các doanh nghiệp vận tải biết việc kiểm tra sức khỏe, chất ma túy; đôn đốc các doanh nghiệp vận tải trong hiệp hội sớm triển khai thực hiện.

Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc từ các doanh nghiệp vận tải trong quá triển khai thực hiện phản ảnh về Sở GTVT để xem xét, giải quyết.

5. Các doanh nghiệp vận tải:

- Hàng năm, doanh nghiệp vận tải phải tổ chức khám sức khỏe cho lái xe theo định kỳ (giấy khám sức khỏe có giá trị trong 12 tháng) chậm nhất đến ngày 30/04 hàng năm doanh nghiệp vận tải tổng hợp kết quả khám sức khỏe cho lái xe gửi về Sở GTVT. Đây là một trong những nội dung kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Trong năm 2014, các doanh nghiệp vận tải rà soát số lượng lái xe thuộc doanh nghiệp đã được khám sức khỏe theo định kỳ (còn giá trị) tổng hợp báo cáo về Sở GTVT trước ngày 15/04/2014 theo (phụ lục đính kèm). Đối với các doanh nghiệp vận tải chưa tổ chức khám sức khỏe cho lái xe hoặc chưa khám hết thì thực hiện theo cách:

+ Doanh nghiệp tự tổ chức khám sức khỏe và xét nghiệm chất ma túy trong người của đội ngũ lái xe tại các bệnh viện, cơ sở y tế đủ tiêu chuẩn, báo cáo kết quả kiểm tra về Sở GTVT.

 + Doanh nghiệp lập danh sách lái xe cần khám sức khỏe, đăng ký thời gian về Sở GTVT để Sở GTVT thông báo cho Sở Y tế hỗ trợ tổ chức kiểm tra.

VI. Kinh phí thực hiện:

Chi phí thực hiện việc kiểm tra sức khỏe và chất ma túy cho đội ngũ lái xe do doanh nghiệp vận tải và lái xe chi trả.

VII. Xử lý kết quả sau kiểm tra:

1. Sở GTVT sẽ tạm thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các loại phù hiệu, biển hiệu đã cấp cho các xe đối với các doanh nghiệp vận tải không thực hiện nghiêm việc tổ chức kiểm tra sức khỏe, chất ma túy cho đội ngũ lái xe do doanh nghiệp vận tải quản lý cho đến khi doanh nghiệp vận tải tổ chức việc kiểm tra sức khỏe, chất ma túy đối với đội ngũ lái xe;

2. Đối với lái xe không đảm bảo sức khỏe để hoạt động vận tải thì doanh nghiệp vận tải tạm thời cho nghỉ dưỡng nhằm phục hồi sức khỏe sau đó mới tiếp tục hoạt động trở lại;

3. Đối với lái xe có sử dụng chất ma túy trong người doanh nghiệp vận tải chấm dứt ngay hợp đồng lao động không cho hành nghề lái xe của doanh nghiệp vận tải. Sở GTVT sẽ thông báo trên website của Sở GTVT và đề nghị các Hiệp hội vận tải thông báo trên các website để cho tất cả các doanh nghiệp vận tải được biết và lưu ý trong quá trình tuyển dụng lái xe.

4. Xử lý kết quả khi thực hiện việc kiểm tra sức khỏe trên đường:

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ, đối với các lái xe vi phạm liên quan đến chất ma túy như sau:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng và tước giấy phép lái xe 02 tháng đối với người điều khiển xe “Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn của người kiểm soát giao thông hoặc người thi hành công vụ(theo điểm b khoản 8 và điểm c khoản 11 điều 5).

- Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 24 tháng (trong trường hợp có Giấy phép lái xe) hoặc phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (trong trường hợp không có Giấy phép lái xe hoặc có nhưng đang bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe) đối với người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy (theo khoản 10 điều 5)./.

Nơi nhận:                                                    

-    UBATGT Quốc gia;

-    Bộ GTVT ;                      “để báo cáo”;

-    UBND thành phố;

-    Tổng Cục ĐBVN;

-    Ban ATGT thành phố “để phối hợp”;

-    Công an thành phố “để phối hợp”

-    Sở Y tế “để phối hợp”;

-    Sở GTVT (GĐ, PGĐ Thanh);

-    Các HH VT TPHCM “để phối hợp”;

-    Thanh tra Sở GTVT;

-    VP Sở; Phòng QL VTĐB;

-    Lưu: VT (Tg).

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Tất Thành Cang


 


Người viết : HTX. KỲ LONG

 

Các tin khác :


Hot Line : (08) 3.9571006


Online:487
Lượt truy cập:25109939